Aktuellt - ett bollplank för hembygdsföreningen!!

På denna sida återfinns
aktuella debattinlägg från medlemmar och styrelsen!!.

Även intressant information om pågående samråd med kommunens planavdelning tas upp här.


 HEMBYGDSFÖRENINGENS YTTRANDE I STADSBYGGNADSFRÅGOR 2017

 Örebro Hembygdsförening är remissorgan i planärenden hos Örebro kommun. Det ger oss en värdefull möjlighet att framföra våra synpunkter på kommunens planförslag och hävda vårt intresseområde. Under 2017 har vi yttrat oss i ett ärende. Vi tar i princip enbart upp frågor som har bäring på Hembygdsföreningens verksamhetsområde.

 Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun
Yttrande 2017-04-19

 

Översiktsplanens syfte enligt Stadsbyggnad Örebro Kommun
Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta att vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

2017

Örebro stadskärna utgör ett riksintresse för kulturmiljövården.                       Foto Bennert Johnsson

Hembygdsföreningens yttrande
Örebro stadskärna utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Inom detta område bör i översiktsplanen tydligt anges att den befintliga stadsmiljön ska vara utgångspunkt för förändringar, såväl vid detaljplanläggning som vid gestaltning av enskilda byggnader, vad gäller gaturum, byggnadsvolym, byggnadshöjd, fasadmaterial, färg, etc. Det bör anges att kommunens ambition är att bygga en stad och inte addera ett antal solitärer som var för sig står som monument över enskilda byggherrar och arkitekter. Nya höghus kan accepteras endast om de är motiverade som landmärken i särskilt utvalda lägen. Speciell vikt ska läggas vid den arkitektoniska gestaltningen av sådana höghus.
Vid förtätning av innerstaden måste kvalitet och tillgång på friytor och andra viktiga levnadsmiljöfrågor omsorgsfullt beaktas. Friytor för rekreation och lek är viktiga för såväl vuxnas som barns hälsa och trivsel. Parkmark bör inte få exploateras utan ersättning med motsvarande parkytor i andra närliggande lägen.
Större sammanhängande koloniområden såsom exempelvis Rosta vid Älvtomtagatan. Örnsro väster om idrottsplatsen och Alnängarna öster om CV-området har mycket stora kulturhistoriska och miljömässiga värden. Det är av största vikt att slå vakt om dessa områden och inte acceptera att olika former av  exploateringar tillåts göra intrång i dem.
Kollektivtrafiken i staden upprätthålls enbart med bränsledrivna bussar. Flera städer i riket har ett spårvägssystem som viktig del av kollektivtrafiken, för närvarande är ett sådant även under införande i Lund. Det skulle vara av stort miljömässigt och funktionellt intresse att bygga ut spårbunden kollektivtrafik även i Örebro. Genom stadens snabba tillväxt skulle en sådan utbyggnad också kunna bli ekonomiskt motiverad.
Tillgängligheten för funktionsnedsatta personer till såväl den yttre miljön som till olika byggnader är mycket viktig. Detta är särskilt uttalat i innerstaden med sina många lokaler av offentlig karaktär innehållande arbetsplatser, butiker, restauranger, nöjen, mm. I översiktsplanen bör kommunens mål och ambitioner för förbättring av tillgängligheten tydligt anges.
Järnvägen som skär genom centrala staden ställer till stora olägenheter. Den utgör en stor barriär mellan de centrala och västra delarna av staden och är också en väsentlig säkerhetsrisk pga den stora mängd farligt gods som transporteras på den. Den för befolkningen mest påtagliga olägenheten är dock de stora miljöstörningarna i form av buller, damm och vibrationer från främst godstrafiken, som i stor omfattning körs nattetid. Redan i den gällande översiktsplanen observeras detta problem och ett förslag till lösning i form av en ny järnvägssträckning för godstrafiken utanför de tätare bebyggelseområdena har redovisats. En av de allra viktigaste samhällsbyggnadsåtgärderna i Örebro, är enligt Hembygdsföreningens mening, att påskynda genomförandet av utflyttningen av godstrafiken på järnväg från stadens centrala områden.
Vad gäller de många småorterna i kommunen utgör dessa viktiga servicecentra för orterna själva och för kringliggande landsbygd. Det gäller samhällsservice i form av skola, hälsovård, social service, kollektivtrafik, mm och givetvis även kommersiell service. Det är av synnerligen stor samhällsbetydelse att upprätthålla befolkningsunderlaget och andra förutsättningar för dessa orters fortbestånd.

Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars Tivenius och Bennert Johnsson deltagit.

_____________________________

HEMBYGDSFÖRENINGENS YTTRANDEN I STADSBYGGNADSFRÅGOR 2016

 

Örebro Hembygdsförening är remissorgan i planärenden hos Örebro kommun. Det ger oss en värdefull möjlighet att framföra våra synpunkter på kommunens planförslag och hävda vårt intresseområde. Under 2016 har vi yttrat oss i ett ärende. Vi tar i princip enbart upp frågor som har bäring på Hembygdsföreningens verksamhetsområde.

Yttrande över planprogram för Brunnsparken 
Yttrande 2016-06-15

Området har en lång historia från 1700-taleta brunnsanläggning till 1930-talets folkpark. Under de senaste två decennierna har parkens innehåll minskats från att tidigare rymt både tivoli och en mindre djurpark, till att idag främst bestå av Regnbågens dansbana och restaurangen Svalan. Peter Flacks populära revyföreställningar har lämnat Parkteatern i området.
Örebroporten äger och förvaltar Brunnsparken och har tillsammans med Sweco Arkitekter tagit fram förslag till utveckling av området. Utifrån det underlaget har kommunen arbetat fram föreliggande planprogram.
Planprogrammet behandlar två olika utvecklingsscenarier:
Det första inriktas på att Brunnsparken utvecklas till en stadsdelspark fylld med aktiviteter och evenemang.
Det andra scenariot innebär att Brunnsparken bebyggs med ett antal bostäder, främst i nordöstra och nordvästra delarna av området.

BrunnsparkenBebyggelsen i Brunnsparken härstammar från  olika tidsepoker.
Foto Bennert Johnsson


Hembygdsföreningens yttrande 
Örebro Hembygdsförening har erhållit rubricerat planprogram för yttrande och vill härmed framföra följande synpunkter.
Brunnsparken har ett högt kulturvärde genom sin historia som hälsobrunn, folkpark och nöjespark. Det är i högsta grad angeläget att utgå från dessa värden vid ställningstagande till parkens framtida utnyttjande och gestaltning.
De många byggnaderna som finns inom parkområdet representerar olika skeden i parkens historia och är samtliga av stor betydelse för förståelsen av parkens framväxt och utnyttjande för skilda ändamål.
Det stora friområde som parken utgör med en omfattande grönska är i sig av stort värde som rekreationsområde. Tillsammans med andra grönområden i förkastningsbranten utgör parkområdet en ovärderlig tillgång i stadsdelens grönstruktur.
Hembygdsföreningen vill bestämt avråda från att exploatera delar av parkområdet för bostadsändamål. Öster och norr om parken har en stor mängd bostäder byggts under senare år. Detta har förstärkt behovet av grönområden i omgivningarna. Brunnsparken är ett synnerligen
viktigt sådant grönområde.
För att öka tillgängligheten till parkområdet bör det höga och fula nätstaketet som omgärdar området tas bort.
Den tilltänkta bostadsbebyggelsen blir utsatt för stora bullerstörningar från den intilliggande järnvägen. På denna fraktas också en betydande mängd farligt gods, vilket ytterligare bidrar till det olämpliga i att bygga bostäder intill spårområdet.
Hembygdsföreningen bedömer att förskolan som föreslås bli placerad i parkområdets nordvästra kant, har ett så utpräglat lägeskrav, att detta skulle kunna motivera intrånget i parkområdet.

Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars Tivenius och Bennert Johnsson deltagit.

 

______________________________________________________