Aktuellt - ett bollplank för hembygdsföreningen!!

På denna sida återfinns
aktuella debattinlägg från medlemmar och styrelsen!!.

Även intressant information om pågående samråd med kommunens planavdelning tas upp här.


 ______________________________________________________

HEMBYGDSFÖRENINGENS YTTRANDEN I STADSBYGGNADSFRÅGOR 2016

 

Örebro Hembygdsförening är remissorgan i planärenden hos Örebro kommun. Det ger oss en värdefull möjlighet att framföra våra synpunkter på kommunens planförslag och hävda vårt intresseområde. Under 2016 har vi yttrat oss i ett ärende. Vi tar i princip enbart upp frågor som har bäring på Hembygdsföreningens verksamhetsområde.

Yttrande över planprogram för Brunnsparken 
Yttrande 2016-06-15

Området har en lång historia från 1700-taleta brunnsanläggning till 1930-talets folkpark. Under de senaste två decennierna har parkens innehåll minskats från att tidigare rymt både tivoli och en mindre djurpark, till att idag främst bestå av Regnbågens dansbana och restaurangen Svalan. Peter Flacks populära revyföreställningar har lämnat Parkteatern i området.
Örebroporten äger och förvaltar Brunnsparken och har tillsammans med Sweco Arkitekter tagit fram förslag till utveckling av området. Utifrån det underlaget har kommunen arbetat fram föreliggande planprogram.
Planprogrammet behandlar två olika utvecklingsscenarier:
Det första inriktas på att Brunnsparken utvecklas till en stadsdelspark fylld med aktiviteter och evenemang.
Det andra scenariot innebär att Brunnsparken bebyggs med ett antal bostäder, främst i nordöstra och nordvästra delarna av området.

BrunnsparkenBebyggelsen i Brunnsparken härstammar från  olika tidsepoker.
Foto Bennert Johnsson


Hembygdsföreningens yttrande 
Örebro Hembygdsförening har erhållit rubricerat planprogram för yttrande och vill härmed framföra följande synpunkter.
Brunnsparken har ett högt kulturvärde genom sin historia som hälsobrunn, folkpark och nöjespark. Det är i högsta grad angeläget att utgå från dessa värden vid ställningstagande till parkens framtida utnyttjande och gestaltning.
De många byggnaderna som finns inom parkområdet representerar olika skeden i parkens historia och är samtliga av stor betydelse för förståelsen av parkens framväxt och utnyttjande för skilda ändamål.
Det stora friområde som parken utgör med en omfattande grönska är i sig av stort värde som rekreationsområde. Tillsammans med andra grönområden i förkastningsbranten utgör parkområdet en ovärderlig tillgång i stadsdelens grönstruktur.
Hembygdsföreningen vill bestämt avråda från att exploatera delar av parkområdet för bostadsändamål. Öster och norr om parken har en stor mängd bostäder byggts under senare år. Detta har förstärkt behovet av grönområden i omgivningarna. Brunnsparken är ett synnerligen
viktigt sådant grönområde.
För att öka tillgängligheten till parkområdet bör det höga och fula nätstaketet som omgärdar området tas bort.
Den tilltänkta bostadsbebyggelsen blir utsatt för stora bullerstörningar från den intilliggande järnvägen. På denna fraktas också en betydande mängd farligt gods, vilket ytterligare bidrar till det olämpliga i att bygga bostäder intill spårområdet.
Hembygdsföreningen bedömer att förskolan som föreslås bli placerad i parkområdets nordvästra kant, har ett så utpräglat lägeskrav, att detta skulle kunna motivera intrånget i parkområdet.

Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars Tivenius och Bennert Johnsson deltagit.

 

______________________________________________________