Aktuellt - ett bollplank för hembygdsföreningen!!

På denna sida kommer att finnas
aktuella debattinlägg från medlemmar och styrelsen!!.

Även intressant information om pågående samråd med kommunens planavdelning kan komma att tas upp här.


HEMBYGDSFÖRENINGENS YTTRANDEN I STADSBYGGNADSFRÅGOR 2014

 

Örebro Hembygdsförening är remissorgan i planärenden hos Örebro kommun. Det ger oss en värdefull möjlighet att framföra våra synpunkter på kommunens planförslag och hävda vårt intresseområde. Under 2014 har vi yttrat oss i fyra ärenden. Vi tar i princip enbart upp frågor som har bäring på Hembygdsföreningens verksamhetsområde.

Yttrande över detaljplan för Regionsjukhuset 1 m.fl
Yttrande 2014-03-23


Örebro Hembygdsförening har erhållit rubricerat detaljplaneförslag för yttrande och vill härmed framföra följande synpunkter.
Hembygdsföreningen har inget att invända mot planförslagets huvudinnehåll med flyttning av Södra Grev Rosengatan norrut och ny bebyggelse på den nuvarande gatumarken samt bebyggelse på parkeringsytorna mot Alnängsgatan. Det är tvärtom synnerligen angeläget att på alla sätt stödja utvecklingen av en så betydelsefull samhällsfunktion som Universitetssjukhuset utgör och skapa goda förutsättningar för nödvändiga utbyggnader.
Vad gäller kv Rustmästaren vill Hembygdsföreningen framföra följande. Hörnhuset i korsningen Fredsgatan/Faktorigatan har nyligen upprustats under stort hänsynstagande till husets stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Huset är förutom sitt estetiska värde även av stor arkitekturhistorisk betydelse genom sin ålder och genom att det har ritats av den för staden så framträdande stadsarkitekten Magnus Dahlander.  Huset har också stor betydelse för stadsbilden genom sitt läge i gatukorsningen, där det förstärker och tydliggör gaturummen utefter båda gatorna. Dessutom utgör huset en viktig avgränsning av den stora parkeringsyta som upptar en väsentlig del av kvarteret utefter båda gatorna och även stora delar av kvarterets inre.

2014-03-23

Södra Grev Rosengatan vid USÖ inför planerad ombyggnad.
Foto Bennert Johnsson


Under rubriken FÖRUTSÄTTNINGAR i planbeskrivningen bör husets speciella värden och betydelse för stadsbilden omsorgsfullt beskrivas och under rubriken FÖRÄNDRINGAR bör kv Rustmästaren ges större uppmärksamhet. Förslaget som framförs i nu framlagd planbeskrivning om att förlägga ett miljöhus för källsortering av avfall i kvarteret ställer Hembygdsföreningen sig starkt ifrågasättande till. En sådan placering ger en omfattande trafik för transport av avfallet såväl till som från miljöhuset. Ett miljöhus i kvarteret Rustmästaren, med stor risk för sopor även utanför huset, blir främmande och förfulande, även om huset utformas med ambitionen att anpassa det till den kulturhistoriska miljön. Verksamheten bör naturligt förläggas i anslutning till F-huset, där lokaler för in- och uttransport av gods är belägna.

Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars Tivenius, Hans I Erikson och Bennert Johnsson deltagit.


___________________________________________________

Yttrande över fördjupning av översiktsplanen avseende området mellan Svampen och Gustavsvik       
Yttrande 2014-10-20

Örebro Hembygdsförening har erhållit rubricerat förslag till fördjupning av översiktsplanen för yttrande och vill härmed framföra följande synpunkter.

Hembygdsföreningen vill inledningsvis påpeka en formsak. En kommun kan endast ha en översiktsplan. Denna kan fördjupas för vissa områden. Kommunen har således en översiktsplan och en eller flera fördjupningar av denna översiktsplan. Däremot kan man inte ha både en översiktsplan och en fördjupad översiktsplan. Man kan således inte tala om fördjupad översiktsplan utan den korrekta benämningen är fördjupning av översiktsplanen.

Järnvägsstråket genom centrala staden Örebro förorsakar mycket stora miljöstörningar, främst bullerstörningar och vibrationer. Miljöfarligt gods som transporteras på järnvägen utgör dessutom en latent säkerhetsrisk.

Att persontrafiken på järnvägen har centralt belägna stationer för på- och avstigning är mycket gynnsamt och bör självklart bibehållas i framtiden. Däremot bör den omfattande och kraftigt bullrande godstrafiken, som för närvarande utgörs av en tågpassage var tionde minut dygnet runt, med det snaraste flyttas till ett nybyggt spår i ett läge utanför den tätbebyggda staden. I kommunens översiktsplan finns ett reservat angivet för detta väster om staden. Örebro Hembygdsförening anser att utflyttningen av godstrafiken på järnvägen från Örebros centrala delar, är den i särklass viktigaste åtgärden för medborgarnas i Örebro trivsel och hälsa och att den bör ges högsta prioritet bland alla byggprojekt som aktualiseras i fördjupningen av översiktsplanen.

2014-10-20

Aspholmen idag. Foto Bennert Johnsson

I planen föreslås en mycket omfattande nybebyggelse för kontor. Det förefaller orealistiskt att dessa 1400 nya kontorsplatser skall kunna tas i anspråk av nytillkommande verksamheter inom rimlig tid. Risken är uppenbar att en stor del av området under lång tid kommer att lämnas obebyggt och ofärdigt och därmed bli fult och oattraktivt.

Det föreslås vidare i planen att Aspholmen ska ges innerstadskaraktär. Aspholmen är för närvarande, och har alltid varit, ett utpräglat verksamhetsområde. Att ha ambitionen att försöka omvandla detta till ett innerstadsområde är både olämpligt och orealistiskt.

Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars Tivenius, Hans I Erikson och Bennert Johnsson deltagit.

 ___________________________________________________

 

______________________________________________________