Aktuellt - ett bollplank för hembygdsföreningen!!

På denna sida återfinns
aktuella debattinlägg från medlemmar och styrelsen!!.

Även intressant information om pågående samråd med kommunens planavdelning tas upp här.


 HEMBYGDSFÖRENINGENS YTTRANDE I STADSBYGGNADSFRÅGOR 2018

 Örebro Hembygdsförening är remissorgan i planärenden hos Örebro kommun. Det ger oss en värdefull möjlighet att framföra våra synpunkter på kommunens planförslag och hävda vårt intresseområde. Under 2018 har vi yttrat oss i ett ärende. Vi tar i princip enbart upp frågor som har bäring på Hembygdsföreningens verksamhetsområde.

 Yttrande över planprogram för CV-området 2017
Yttrande 2017-12-20

Örebro Hembygdsförening har tidigare yttrat sig över förslag till planprogram för CV-området den 4 september 2002. Planprogrammet har i 2017 års version bl a kompletterats med en beskrivning av den historiska utvecklingen samt med en analys av konsekvenserna för kulturmiljön vid genomförandet av förslag till planprogram. Dessa kompletteringar belyser på ett utmärkt sätt hanteringen av de stora kulturhistoriska och estetiska värdena i området.

2018

CV-området rymmer många miljöer och enskilda byggnader av stort kulturhistoriskt och estetiskt värde.
Foto Bennert Johnsson

Hembygdsföreningens yttrande
Örebro Hembygdsförening har erhållit rubricerat planprogram för yttrande och vill härmed framföra följande synpunkter.
Örebro Hembygdsförening har yttrat sig över förslag till planprogram för CV-området den 4 september 2002 och underströk då att området har att stort industrihistoriskt intresse med många såväl kulturhistoriskt som estetiskt värdefulla byggnader. Hembygdsföreningen ansåg att det dåvarande förslaget till planprogram borde kompletteras med ett särskilt utpekande av värdefulla miljöer och enskilda byggnader samt en redogörelse för vilka hänsynstaganden som bedöms angelägna i det fortsatta planerings- och genomförandearbetet.
Det 2017 framlagda förslaget till planprogram innehåller en analys av konsekvenserna för kulturmiljön vid genomförandet av förslaget. Denna konsekvensanalys belyser på ett utmärkt sätt de frågeställningar som Hembygdsföreningen väckte i sitt tidigare yttrande. Vad gäller de kulturhistoriska frågorna har Hembygdsföreningen nu inget mer att tillföra.
Hembygdsföreningen konstaterar dock att den föreslagna exploateringsgraden i området är hög och bebyggelsen mycket kompakt, vilket motiveras med områdets centrala läge. Enligt föreningens mening skulle man kunna ge området en luftigare karaktär genom att skära av kvartershörnen i 45 graders vinkel och bilda en oktogonformad plats i varje gatukorsning med inspiration från Barcelonas innerstad.

Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars Tivenius och Bennert Johnsson deltagit.

_____________________________

HEMBYGDSFÖRENINGENS YTTRANDE I STADSBYGGNADSFRÅGOR 2017

 Örebro Hembygdsförening är remissorgan i planärenden hos Örebro kommun. Det ger oss en värdefull möjlighet att framföra våra synpunkter på kommunens planförslag och hävda vårt intresseområde. Under 2017 har vi yttrat oss i ett ärende. Vi tar i princip enbart upp frågor som har bäring på Hembygdsföreningens verksamhetsområde.

 Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun
Yttrande 2017-04-19

 

Översiktsplanens syfte enligt Stadsbyggnad Örebro Kommun
Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta att vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

2017

Örebro stadskärna utgör ett riksintresse för kulturmiljövården.                       Foto Bennert Johnsson

Hembygdsföreningens yttrande
Örebro stadskärna utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Inom detta område bör i översiktsplanen tydligt anges att den befintliga stadsmiljön ska vara utgångspunkt för förändringar, såväl vid detaljplanläggning som vid gestaltning av enskilda byggnader, vad gäller gaturum, byggnadsvolym, byggnadshöjd, fasadmaterial, färg, etc. Det bör anges att kommunens ambition är att bygga en stad och inte addera ett antal solitärer som var för sig står som monument över enskilda byggherrar och arkitekter. Nya höghus kan accepteras endast om de är motiverade som landmärken i särskilt utvalda lägen. Speciell vikt ska läggas vid den arkitektoniska gestaltningen av sådana höghus.
Vid förtätning av innerstaden måste kvalitet och tillgång på friytor och andra viktiga levnadsmiljöfrågor omsorgsfullt beaktas. Friytor för rekreation och lek är viktiga för såväl vuxnas som barns hälsa och trivsel. Parkmark bör inte få exploateras utan ersättning med motsvarande parkytor i andra närliggande lägen.
Större sammanhängande koloniområden såsom exempelvis Rosta vid Älvtomtagatan. Örnsro väster om idrottsplatsen och Alnängarna öster om CV-området har mycket stora kulturhistoriska och miljömässiga värden. Det är av största vikt att slå vakt om dessa områden och inte acceptera att olika former av  exploateringar tillåts göra intrång i dem.
Kollektivtrafiken i staden upprätthålls enbart med bränsledrivna bussar. Flera städer i riket har ett spårvägssystem som viktig del av kollektivtrafiken, för närvarande är ett sådant även under införande i Lund. Det skulle vara av stort miljömässigt och funktionellt intresse att bygga ut spårbunden kollektivtrafik även i Örebro. Genom stadens snabba tillväxt skulle en sådan utbyggnad också kunna bli ekonomiskt motiverad.
Tillgängligheten för funktionsnedsatta personer till såväl den yttre miljön som till olika byggnader är mycket viktig. Detta är särskilt uttalat i innerstaden med sina många lokaler av offentlig karaktär innehållande arbetsplatser, butiker, restauranger, nöjen, mm. I översiktsplanen bör kommunens mål och ambitioner för förbättring av tillgängligheten tydligt anges.
Järnvägen som skär genom centrala staden ställer till stora olägenheter. Den utgör en stor barriär mellan de centrala och västra delarna av staden och är också en väsentlig säkerhetsrisk pga den stora mängd farligt gods som transporteras på den. Den för befolkningen mest påtagliga olägenheten är dock de stora miljöstörningarna i form av buller, damm och vibrationer från främst godstrafiken, som i stor omfattning körs nattetid. Redan i den gällande översiktsplanen observeras detta problem och ett förslag till lösning i form av en ny järnvägssträckning för godstrafiken utanför de tätare bebyggelseområdena har redovisats. En av de allra viktigaste samhällsbyggnadsåtgärderna i Örebro, är enligt Hembygdsföreningens mening, att påskynda genomförandet av utflyttningen av godstrafiken på järnväg från stadens centrala områden.
Vad gäller de många småorterna i kommunen utgör dessa viktiga servicecentra för orterna själva och för kringliggande landsbygd. Det gäller samhällsservice i form av skola, hälsovård, social service, kollektivtrafik, mm och givetvis även kommersiell service. Det är av synnerligen stor samhällsbetydelse att upprätthålla befolkningsunderlaget och andra förutsättningar för dessa orters fortbestånd.

Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars Tivenius och Bennert Johnsson deltagit.

_____________________________

 

 

______________________________________________________