Pris 2012

 
Örebro hembygdsförenings byggnadsvårdspris
2014
går till
Fastigheten Hållstugan 9
Kungsgatan 3
Fastighetsägare Henry Ståhl Fastigheter AB
   


Bebyggelsen i kvarteret Hållstugan har med tiden blivit en unik miljö för Örebro stad. Stadsbränder och omfattande rivningar har utraderat det mesta av den gamla småskaliga träbebyggelsen i staden. Fastigheten med adress Kungsgatan 3 kan ses som en länk vilken sammanbinder 1800- och 1900-tal utmed Kungsgatan.
 
Under år 2014 restaurerades huset på ett sätt, som fick byggnadens fasad att smälta väl in med övrig bebyggelse utefter Kungsgatans östra sida. Gatuhuset, vars bottenvåning under årens lopp blivit gravt förvanskad, återställdes till att nära överensstämma med dess utseende efter en om-byggnad till butikslokaler år 1897. Att på detta sätt "laga" gatubilden, var ett starkt antikvariskt krav för att kunna tillåta ett friare förhållningssätt i de inre delarna av fastigheten, vilka är starkt präglade av tidigare ombyggnader.
 
Vården och omsorgen av denna anrika miljö är motivet till att Örebro Hembygdsförening vill ge 2014 års byggnadsvårdspris till fastighetsägaren Henry Ståhl Fastigheter AB

Örebro Mars 2015
Kerstin Rhen
Ordf. byggnadsvårdsekt
.

Stäng detta fönster